2005/17, p. 2
Thomas Merton
2005/17, p. 21
2005/17, p. 29